Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

LIST Przełożonego Generalnego z 2007 r.

Societas Apostolatus Catholici
PALLOTTINI
Rector Generalis

Drodzy Współbracia,

Ostatnia wersja Prawa SAK w języku polskim została oddana do druku 25 lat temu, w roku 1982.

Prawo samo w sobie przedstawia zawsze stan rzeczy w określonym czasie, nie jest czymś statycznym i zawiera w sobie otwartość na dalszy rozwój. Ponadto życie wyprzedza często ustanawianie praw. Dlatego każdy zbiór norm prawnych potrzebuje dostosowania do konkretnego życia - poprawienia, uzupełnienia czy poszerzenia. Od roku 1982 odbyło się pięć zebrań generalnych, podczas których nasze Prawo było poddawane refleksji i adaptowane stosownie do pojawiających się wyzwań i w zgodzie z naszymi doświadczeniami.

Aggiornamento - uaktualnienie nadaje żywotność naszemu Prawu. W powyższych okolicznościach polskojęzyczne jednostki administracyjne naszego Stowarzyszenia podjęły starania i przedstawiły Radzie Generalnej zamiar wydania naszego Prawa w języku polskim z uwzględnieniem zmian i uzupełnień z ostatnich 25 lat. Obchodzony w tym roku jubileusz stulecia pallotyńskiej obecności na ziemiach polskich stwarza dobrą okazję do tejże publikacji. Dlatego też Rada Generalna z radością udzieliła zgody na wydanie Prawa.

Mamy nadzieję, że duch naszego prawa nie tylko nie zostanie ograniczony przez drukowane litery, ale wręcz przeciwnie dozna umocnienia i pogłębienia dla rozwoju pallotyńskiego życia w polskojęzycznych jednostkach administracyjnych. W ten sposób możemy jeszcze bardziej powiększyć naszą wierność wobec naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, oraz Jego wizji.

Niech zatem to nowe - zaktualizowane - wydanie naszego Prawa umacnia nasze wrastanie w pallotyński charyzmat.

Ks. Friedrich Kretz SAC
Przełożony Generalny

Ks. Janusz Łuczak SAC
Sekretarz Generalny