Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

ZASADY DOTYCZĄCE WYBORU RADY PROWINCJALNEJ

(Załącznik do nrów 136 i 376)

1. Wyborcy mają przedstawić w dwóch głosowaniach różne nazwiska kandydatów na różne urzędy.

2. Głosy liczy się następująco:

a) Przełożonym Prowincjalnym zostaje ten, kto otrzymał na ten urząd większość głosów. Jeżeli więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, należy do nich doliczyć głosy oddane na urząd Pierwszego Radcy.

b) Pierwszym Radcą jest wybrany ten, kto otrzymał większość głosów na ten urząd i na urząd Przełożonego Prowincjalnego.

c) Na pozostałych radców zbiera się głosy oddane na ten urząd, a także na urząd Przełożonego Prowincjalnego i Pierwszego Radcy.

d) Gdyby Rada Generalna nie zatwierdziła wyboru danych kandydatów, wybrany jest ten, kto po nich otrzymał najwięcej głosów.

3. Obowiązkiem Rady Prowincjalnej jest:

a) zadbanie o to, aby wszyscy członkowie po wiecznej konsekracji mogli skorzystać z prawa wyborczego i aby w czasie wyborów nie wystąpiły jakieś nieprawidłowości. Rada może w tym celu powołać osobną komisję;

b) zaopatrzenie członków w kartki wyborcze, potrzebne do dwóch głosowań, i określienie terminów, w jakich kartki te powinny wrócić do Rady Prowin-cjalnej;

c) zliczenie kartek po wstępnym głosowaniu i podanie jego wyników do wiadomości Rady Generalnej i członków prowincji;

d) ustalenie czasu, w jakim członkowie mogą wycofać swe kandydatury po wstępnym głosowaniu, oraz ogłoszenie nazwisk kandydatów, którzy w wyznaczonym czasie z tej ewentualności skorzystali;

e) sprawdzenie i zliczenie kartek po głosowaniu decydującym, i przesłanie wyników Radzie Generalnej.

4. Obowiązkiem Rady Generalnej jest:

a) zatwierdzenie wyniku ostatecznego głosowania;

b) ogłoszenie nazwisk wybranych kandydatów;

c) ustalenie terminu, w jakim wybrana Rada ma objąć urząd;

d) zaradzenie trudnościom natury proceduralnej i nieprzewidzianym komplikacjom, jakie mogłyby wystąpić w trakcie wyborów.

5. Gdyby Rada Generalna nie zatwierdziła wyboru, zainteresowany członek ma prawo w ciągu dziesięciu dni od otrzymania wiadomości odwołać się do Stolicy Apostolskiej. Na ten czas zawiesza się ogłoszenie wyniku wyborów.

6. Jeżeli w czasie kadencji zawakuje urząd Przełożonego Prowincjalnego, należy przystąpić do nowych wyborów; w razie wakansu stanowiska radcy, obsadzenie tego stanowiska nowym radcą leży w kompetencji Rady Generalnej.

W tym przypadku wybrany jest ten, kto w wyborach do Rady Prowincjalnej - zgodnie z nrem 2 b, c, d niniejszego Dodatku - otrzymał najwięcej głosów po radcy, którego zabrakło.