Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 1: Stowarzyszenie i Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

201.

Apostolskie zamierzenia naszego świętego Założyciela

Apostolstwo naszego Stowarzyszenia określają apostolskie zamierzenia świętego Założyciela. Chodzi o aktualizację apostolskiego powołania członków Ludu Bożego oraz zjednoczenie ich wysiłków w służbie apostolskiej misji Kościoła.

202.

Ich realizacja

Stowarzyszenie nasze stara się realizować te zamierzenia w łączności z różnymi członkami, którzy - zachowując własne powołania - tworzą wraz z nim Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.

203.

Zasadnicza jedność * Formy członkostwa

Udział w jednym i tym samym charyzmacie świętego Założyciela, wspólna duchowość i wspólne dążenia do tych samych apostolskich celów istotnie zespalają Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w jedną całość.

Stowarzyszenie nasze ma za zadanie - z woli świętego Założyciela - tworzyć Zjednoczenie z zachowaniem różnorodności form członkostwa.

Poszczególnym prowincjom przysługuje wszakże prawo decydowania o tym, w jaki sposób będą wypełniały to zadanie i jakie formy mają wybierać w swych konkretnych sytuacjach.

Przyjmowanie instytutów życia konsekrowanego do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego należy do Rady Generalnej; zasady przyjmowania innych grup i poszczególnych jednostek powinny zaś być ustalone w Statutach Prowincjalnych.

204.

Rola Stowarzyszenia w Zjednoczeniu

Stowarzyszenie wypełnia w Zjednoczeniu właściwe sobie zadanie przez pogłębianie wzajemnej więzi członków konstytuujących to Zjednoczenie w duchu współzawodniczącej miłości oraz przez ożywianie ich wspólnego zaangażowania w apostolstwo.

W tym celu popiera ono braterskie spotkania i kontakty oraz gotowe jest stosować wszystkie inne środki mogące się przyczynić do wypełnienia jego zadań.