Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 4: Odpowiedzialność za apostolstwo

215.

Odpowiedzialność wszystkich

Ponieważ apostolstwo Stowarzyszenia ma charakter wspólnotowy, przeto wszyscy członkowie są na równi odpowiedzialni za jego realizację. Każdy zatem członek powinien być przekonany, że jego praca przyczynia się w sposób istotny do wypełnienia celów Stowarzyszenia.

Poza tym wszyscy powinni sobie uświadamiać, że samo ich życie - niezależnie od różnorodności zleconych im zadań, od stanu zdrowia i wieku - ma stawać się prawdziwym apostolstwem i wkładem w realizowanie zadań Stowarzyszenia.

216.

Wybór zadań

Każda prowincja powinna właściwie oceniać swe siły i możliwości oraz dokonywać rozważnych wyborów tych prac, którym zamierza się poświęcić.

Przy wyborze prac należy położyć szczególny nacisk na te działania, które bardziej przyczyniają się do wypełnienia misji Stowarzyszenia, bardziej odpowiadają jego możliwościom oraz uzdolnieniom członków, a zarazem lepiej uwzględniają palące potrzeby Kościoła i czasu.

Gdy Stowarzyszenie podejmuje jakieś zadanie w diecezji, wówczas, jeśli zajdzie potrzeba, właściwy wyższy przełożony oraz or dynariusz miejsca mogą zawrzeć umowę, w której jasno określa się wzajemne prawa i obowiązki Stowarzyszenia i diecezji.

217.

Wytyczne dla misji

Prowincje posiadające tereny misyjne powinny się troszczyć o to, aby misjonarze dobrze poznali język, kulturę i religię ludów, wśród których mają pracować. Ponadto zatroszczą się w swoich statutach o określenie pozycji przełożonego misji Stowarzyszenia, ustalenie zasad stałej formacji misjonarzy oraz opieki nad ich zdrowiem.

Statuty powinny również podać wytyczne co do współpracy misjonarzy z duchowieństwem diecezjalnym i z członkami innych instytutów oraz określić odpowiedzialność Stowarzyszenia za naszych współpracowników na misjach.

Ponadto - w celu zapewnienia możliwie najlepszej współpracy na misjach - przełożeni powinni zawrzeć umowę z ordynariuszem miejsca, określającą odnośne prawa i obowiązki. W umowie tej należy również ustalić relacje zachodzące między Stowarzyszeniem a diecezją w zakresie prawa własności.

Ostateczne zatwierdzenie umowy należy do Przełożonego Generalnego.