Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Dodatek III. A. RADA GENERALNA

Do kompetencji Przełożonego Generalnego i jego radców, którzy głosują razem, z głosem rozstrzygającym (132, 369), należy:

[Zebrania, zjazdy, komisje, statuty, dekrety]

1. Zwoływanie Zebrania Generalnego oraz przygotowanie porządku dziennego po otrzymaniu wniosków uchwalonych na zebraniach niższych (nry 98, 316).

2. Uznanie ważności zgłaszanych przez członków przyczyn niemożności wzięcia udziału w Zebraniu Generalnym (nr 318).

3. Decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego Zebrania Generalnego, gdy tego wymagają okoliczności lub na żądanie bezwzględnej większości rad prowincjalnych i regionalnych (nr 106).

4. Przedłużanie lub skracanie z ważnych powodów sześcioletniego okresu - nie więcej jednak niż o sześć miesięcy; decydowanie o tym, że Zebranie Generalne odbędzie się poza Rzymem (nr 107).

5. Wyrażanie zgody na uczestniczenie członków Zarządu Generalnego z prawem głosu rozstrzygającego w Zebraniu Prowincjalnym swojej prowincji (nr 109, 4).

6. Zatwierdzanie sprawozdania Przełożonego Generalnego na Zebranie Generalne, sprawozdania Administratora Generalnego dotyczącego administracji Zarządu Generalnego oraz jego raportu o stanie ekonomicznym Stowarzyszenia (nr 332).

7. Zatwierdzanie statutów i dekretów prowincji (nr 338), i statutów wyższych seminariów duchownych (nry 72, 303).

8. Uznawanie ważności racji uniemożliwiających zwołanie Zebrania Prowincjalnego oraz wyrażanie zgody na wybór delegatów i ich zastępców na Zebranie Generalne przez bezpośrednie kierowanie kartek wyborczych do Rady Prowincjalnej (nr 340).

9. Powoływanie komisji doradczych, stałych lub okresowych, dla całego Stowarzyszenia (nr 344).

10. Zwoływanie przełożonych prowincjalnych i regionalnych na zjazdy doradcze; bądź wszystkich razem, bądź według wyznaczonych rejonów (nr 367).

11. Mianowanie członków sekretariatów i komisji doradczych przy Zarządzie Generalnym po uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi zarządami (nr 375).

[Wspólnoty miejscowe, prowincje, regie, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego]

12. Wyrażanie pisemnej zgody na erygowanie czy zniesienie wspólnoty miejscowej (nr 309).

13. Zatwierdzanie postanowień Rady Prowincjalnej, dotyczących miejsca oraz innych warunków koniecznych dla okresu wstępnego (nr 291).

14. Erygowanie nowych prowincji i regii, znoszenie już założonych lub ponowne wyznaczanie ich terytorium, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi zarządami i członkami; ustalanie norm zapewniających prawo wyboru prowincji (nry 311, 312).

15. Zezwalanie na przyjęcie parafii lub kościoła służącego rodakom przebywającym poza krajem, poza terytorium wyznaczonym prowincji (nr 386).

16. Badanie rocznych sprawozdań przełożonych prowincjalnych (nr 379).

17. Przyjmowanie instytutów życia konsekrowanego do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (nr 203).

[Przełożeni, członkowie]

18. Przedłużanie lub skracanie trzyletniej kadencji przełożonych prowincjalnych, nie więcej jednak niż o sześć miesięcy (nry 127, 349).

19. Obsadzanie w ciągu trzech miesięcy wakujących urzędów, w granicach własnych kompetencji (nry 134, 350, Dod. II 6).

20. Upoważnianie kapłana spoza Rady Generalnej do przeprowadzenia wizytacji w całym Stowarzyszeniu (nr 366).

21. Zatwierdzanie i ogłaszanie wyników decydującego głosowania w wyborach do Rady Prowincjalnej; w przypadkach szczególnych może nie zatwierdzić wyboru poszczególnych kandydatów; ustalanie daty objęcia urzędu; zaradzanie ewentualnym trudnościom w przypadkach nieprzewidzianych (nry 136, 376, Dod. II 4-5).

22. Wyrażanie zgody na to, aby w wyjątkowych warunkach w prowincji było dwóch radców, a w regii czterech (nr 137).

23. Udzielanie odpowiednich upoważnień w poszczególnych przypadkach (nr 121).

24. Udzielanie kandydatowi dyspensy od jednego roku okresu wstępnego, wyjąwszy rok zarezerwowany na wprowadzenie w życie konsekrowane w Stowarzyszeniu (nry 76, 295).

25. Udzielanie dyspensy członkowi, nie dłuższej niż trzy miesiące, od minimalnego czasu konsekracji czasowej (nr 78).

26. Wyrażanie zgody na dopuszczenie brata do stałego diakonatu (nry 60, 305).

27. Zezwalanie na to, by członek z poważnych racji osobistych przebywał przez jeden rok poza Stowarzyszeniem. Jeżeli przyczyny te trwają dłużej, pozwolenie może być prolongowane na rok drugi i trzeci (nr 277).

28. Kierowanie do Stolicy Apostolskiej prośby, z ważnych przyczyn, o nałożenie na członka obowiązku przebywania poza Stowarzyszeniem (nr 277).

29. Udzielanie członkowi po wiecznej konsekracji pozwolenia na przejście do innego stowarzyszenia życia apostolskiego, jak również członkowi definitywnie włączonemu do takiego stowarzyszenia na przejście do naszego Stowarzyszenia (nr 159a).

30. Udzielanie członkowi pozwolenia, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na przejście do instytutu życia konsekrowanego albo z takiego instytutu do naszego Stowarzyszenia (nr 159a).

31. Ponowne przyjmowanie byłego członka, który legalnie opuścił Stowarzyszenie (nr 164).

32. Udzielanie dyspensy od konsekracji członkom zamierzającym opuścić Stowarzyszenie (nr 160).

33. Głosowanie w tajnym głosowaniu, po dokładnym rozważeniu dowodów i argumentów obrony, czy wydać członkowi po wiecznej konsekracji dekret wydalający (nr 165, Dod. I-II, D, 1).

34. Wydalania członka po konsekracji czasowej, z ważnych powodów (nr 165, Dod, I-II, E).

[Administracja dóbr]

35. Ustalanie wysokości kwoty, jaką prowincje mają corocznie składać na rzecz Zarządu Generalnego (nr 397).

36. Zatwierdzanie planów gospodarczych i sprawozdań przygotowanych przez Administratora Generalnego (nry 398, 400).

37. Autoryzowanie na piśmie alienacji, długów i zobowiązań (nry 155, 402).

38. Postawienie weta dla budżetu prowincji (nr 399).

[Umowy]

39. Aprobowanie zawierania, rozwiązywania i zmian umów między prowincjami albo między prowincjami i regiami (nr 384).

Do kompetencji Przełożonego Generalnego, z głosem doradczym radców, należy:

40. Mianowanie postulatora, archiwisty i bibliotekarza oraz ustanawianie innych funkcji przy Zarządzie Generalnym (nry 373, 374).

41. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących postanowień Prawa Podstawowego i Prawa Uzupełniającego (nr 170).