Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 1: Struktura

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. (...) Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. (...) Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe [poczynając] Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości (Ef 4, 7. 13. 15-16).

Zasadą i podwaliną, na której po wsze czasy opierać się powinno kierownictwo i zarząd, zarówno wewnętrzny, jak zewnętrzny, jest ta sama miłość; i gdyby doszło do tego, że zabrakłoby miłości, runąłby cały gmach moralny, który z miłosierdzia Bożego wzniesiony został ku tak wielkiemu pożytkowi dusz i ku większej chwale Bożej (OOCC VI, 438).

82.

Struktura Stowarzyszenia

Stowarzyszenie dzieli się na prowincje, regie i wspólnoty miejscowe.

Cel i podstawowa zasada miłości określają strukturę naszego Stowarzyszenia i relacje jego części do całości oraz części między sobą.

83.

Przynależność członków

Członkowie Stowarzyszenia należą do tej prowincji czy regii, w której złożyli pierwszą konsekrację. Celem prowadzenia wspólnego życia i wykonywania apostolstwa są ponadto zrzeszeni we wspólnoty miejscowe.

84.

Wspólnota miejscowa

Wspólnota miejscowa jest najmniejszą organizacyjną jednostką Stowarzyszenia. Składa się ona z określonej liczby członków, nawet jeżeli nie wszyscy prowadzą wspólne życie w jednym domu.

85.

Rola wspólnoty miejscowej

Wspólnoty miejscowe stanowią żywotne ośrodki pallotyńskich dążeń i poczynań. Stowarzyszenie ma się w nich i przez nie ustawicznie odnawiać duchowo. Ich członkowie wspierają się wzajemnie i ponoszą wspólną odpowiedzialność za apostolskie działanie.

Wspólnoty miejscowe, jako dynamiczne ośrodki, mają odznaczać się taką inicjatywą, jakby każdy z ich członków był założycielem Stowarzyszenia.

86.

Prowincja, regia

Prowincję stanowi zespół większej liczby wspólnot miejscowych z ustaloną liczbą członków na określonym ściśle terytorium.

To, co w naszym prawie orzeka się o prowincji, odnosi się odpowiednio i do regii, o ile coś innego nie wynika z kontekstu czy z samej natury rzeczy.

87.

Rola prowincji

Prowincja planuje, koordynuje i wykonuje istotne zadania Stowarzyszenia na swym terenie. Funkcji tej ma być przyporządkowana tak formacja członków, jak i działalność wspólnot miejscowych.

88.

Koordynacja w Stowarzyszeniu

Prowincje i wspólnoty miejscowe mają się włączać w organiczną całość Stowarzyszenia oraz utrzymywać ścisłą więź między sobą i z Zarządem Generalnym, aby żywe pozostawały zawsze jedność Stowarzyszenia i wspólny duch apostolski.

89.

Zakładanie i znoszenie

W sprawie erygowania i znoszenia wspólnot miejscowych, jak również erygowania lub znoszenia prowincji czy regii, a także łączenia ich lub nowego rozgraniczania, należy zachować postanowienia prawa kanonicznego i szczegółowe przepisy prawa Stowarzyszenia.