Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 3: Administrowanie dobrami

149.

Ogólny cel

Stowarzyszenie nasze przeznacza środki materialne i zarządzanie nimi na służbę swoich celów apostolskich.

Członkom Stowarzyszenia oddaje do dyspozycji jedynie te dobra doczesne, które są im potrzebne do życia i rozwijania działalności.

150.

Prawo posiadania i zarządzania

Stowarzyszenie, prowincje, regie i wspólnoty miejscowe mają prawo posiadania dóbr i zarządzania własnymi dobrami.

151.

Wzgląd na prawo cywilne

W ramach obowiązującego w każdym kraju prawa cywilnego należy wybrać taką formę prawnego posiadania i zarządzania majątkiem, która stwarza najlepsze możliwości utrzymania dóbr i korzystania z nich.

152.

Odpowiedzialność przełożonych

Za zarządzanie własnością Stowarzyszenia są odpowiedzialni, zgodnie z naszym prawem, właściwi przełożeni, niezależnie od tego, kto byłby formalnym właścicielem czy prawnym przedstawicielem wobec władz świeckich.

153.

Zadania administratora

Zarządzanie dobrami należy do administratora, który wspomaga przełożonego i realizuje jego wskazania. Dlatego niezbędna jest tu obopólna informacja i współpraca.

154.

Współodpowiedzialność członków

Wszyscy członkowie powinni poczuwać się do odpowiedzialności za zdobywanie środków doczesnych na cele apostolstwa i za właściwe ich używanie.

155.

Niezbędne upoważnienia

Do ważnego wyzbycia się cennych przedmiotów czy innych dóbr oraz do zaciągania długów i zobowiązań finansowych wymagane jest pisemne upoważnienie Przełożonego Generalnego, udzielone za zgodą jego radców, a w przypadkach przewidzianych prawem kanonicznym - Stolicy Apostolskiej.

156.

Odpowiedzialność

Osoba prawna, która zaciąga długi lub zobowiązania - za pośrednictwem właściwych przełożonych lub swoich pełnomocników - odpowiada za nie nawet wtedy, gdy uzyskała zgodę wyższych władz.

157.

Członkowie a dobra Stowarzyszenia

Członkowie, jako osoby prywatne, nie są współwłaścicielami dóbr Stowarzyszenia, nie ponoszą odpowiedzialności za jego zobowiązania i nie mają żadnego prawa do dziedziczenia jego własności.

Poszczególni członkowie zaciągający dług czy zobowiązanie we własnym imieniu - czy to za zgodą przełożonych, czy też bez niej - odpowiadają za nie osobiście.

Członków, gdy chodzi o ich dobra prywatne, uważa się za osoby trzecie w stosunku do Stowarzyszenia.

158.

Dobra powierzone

Dobrami oddanymi Stowarzyszeniu w powiernictwo należy zarządzać sumiennie według przepisów prawa i oddzielnie od dóbr Stowarzyszenia, za pomocą osobnego inwentarza i odnośnej dokumentacji.